Jak załatwić formalności?

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2018/2019, który rozpoczął się 1 października 2018 r., można składać  od 1 sierpnia 2018 r.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawce złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  •  wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

 

 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz ich wypłata następują na wniosek.  

Jeśli wnioskujemy o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (z uwagi na fakt, że obowiązuje w takim wypadku kryterium dochodowe) do wniosku należy dołączyć między innymi:

– oświadczenia dokumentujące dane wykazane w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( ZSW-01, ZSW-02, ZSW-03, ZSW-04) jeśli członkowie rodziny osiągnęli takie dochody,

– dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej rodziny.

 

W przypadku, gdy wniosek będzie wysyłany elektronicznie, wnioskujący będzie miał możliwość również załączenia załączników w formie elektronicznej.

W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny, konieczne będzie zażądanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie – Dział Świadczeń Rodzinnych dokumentów istotnych dla prawidłowego ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Gdy wniosek zostanie wysłany drogą elektroniczną cała korespondencja z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdowie – Działem Świadczeń Rodzinnych będzie mogła być prowadzona również drogą elektroniczną, korespondencja będzie trafiała do wnioskodawcy na utworzone przez niego konto na stronie empatia.mrpips.gov.pl.

Natomiast sprawy z wniosków złożonych przy użyciu PUE ZUS i systemu bankowego, po wpłynięciu ich do organu właściwego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, załatwiane będą drogą pisemną, czyli w postaci papierowej.

Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie – Dział Świadczeń Rodzinnych sam będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz PESEL z Portalu Informacyjno – Usługowego „emp@tia” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji.

Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800,00 zł na osobę w rodzinie lub 1.200,00 zł na osobę w rodzinie, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Przy składaniu wniosku na drugie i kolejne dziecko nie będzie wymogu składania informacji o dochodach. Rodzice, bez względu na osiągane dochody, otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuję do dnia ukończenia przez dziecko18. roku życia.

Natomiast w przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje (zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy).