DODATEK GAZOWY

Przypominamy, że nadal można ubiegać się o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Wnioski o refundację podatku VAT  należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Myślenicka 2.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o dodatek osłonowy, aktualnie za rok 2022.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

– fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,

– dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Możliwe jest złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów.

Ostateczny termin składania wniosków: do 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Przewiń do góry