Dofinasowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie otrzymał dofinansowanie ze środków do Wojewody w formie dotacji celowej w wysokości 113.400,00 zł (słownie sto trzynaście tysięcy czterysta złotych 00/100) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 ­ wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Dofinasowanie dotyczy kosztów utrzymania Ośrodków Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych dotowanych z budżetu państwa w roku 2021. Zadanie realizowane jest od 1 stycznia 2021 roku do
31 grudnia 2021 roku.

Wartość dofinansowania: 113.400,00 zł

Przewiń do góry