Okoliczności podlegające zgłoszeniu

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia (art. 19 ust. 1 ustawy)

Okoliczności podlegające zgłoszeniu mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to w szczególności:

a) pozbawienie przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,

b) ustanie opieki prawnej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem i pobierającej fundusz alimentacyjny na dziecko,

c) wyjazd członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej,

d) otrzymanie alimentów bezpośrednio od dłużnika lub komornika,

e) zmiana liczby członków rodziny,

f) nabycie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez osobę uprawnioną/przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej w innym organie właściwym (na terenie innej gminy, np. w związku ze zmianą miejsca zamieszkania),

g) umieszczenie członka rodziny (w tym osoby uprawnionej) w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub pieczy zastępczej,

h) zmiana/uchylenie/stwierdzenie nieważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,

i) zawarcie związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną,

j) uzyskanie lub utrata dochodu w trakcie okresu świadczeniowego,

k) zaprzestanie nauki w szkole lub szkole wyższej przez osobę uprawnioną, w przypadku, gdy osoba ta ukończyła 18. rok życia,

l) nie przyjęcie do szkoły wyższej po ukończeniu nauki w szkole w tym samym roku kalendarzowym,

m) zmiana wysokości zasądzonych alimentów,

n) umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego świadczeń alimentacyjnych,

o) zgon dłużnika alimentacyjnego,

p) inne mające wpływ na prawo.

Przewiń do góry