Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
 • zaświadczenie szkoły wyższej o uczęszczaniu do szkoły wyższej,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób uprawnionych lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,
 • zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) – oryginał,
 • informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu albo o niepodjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą – oryginał,
 • kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.4)), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

Formy wypłaty świadczeń:

 • na konto
 • w kasie Urzędu Gminy Gdów

Dokumenty wymagane do ustalenia dochodu:

(oddzielnie każdego z członków rodziny)

 • zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za rok poprzedzający okres świadczeniowy – załącznik ZFA-03,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie (załącznik ZFA-05) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności,
 • egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub,
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy oraz zaświadczenie o miesięcznej wysokości wynagrodzenia, zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz o jego miesięcznej wysokości, zaświadczenie ZUS o okresie pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego po utracie zatrudnienia oraz o jego miesięcznej wysokości lub inne – dotyczy każdego utraconego źródła dochodu),
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy:
  • w przypadku powrotu do pracy po zakończonym urlopie wychowawczym: zaświadczenie o uzyskanym dochodzie za drugi miesiąc pracy po zakończonym urlopie wychowawczym kwota netto,
  • w przypadku uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: zaświadczenie o uzyskanym dochodzie za drugi miesiąc pracy kwota netto,
  • w przypadku uzyskania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych: zaświadczenie o wysokości zasiłku/stypendium za drugi miesiąc kwota netto,
  • w przypadku uzyskania świadczeń przedemerytalnych, świadczeń emerytalno-rentowych, renty socjalnej, renty rodzinnej, nauczycielskiego świadczenie kompensacyjnego, zasiłku macierzyńskiego z KRUS, świadczenia rodzicielskiego: decyzja przyznająca świadczenie,
  • w przypadku uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie o okresie świadczenia i wysokości wypłaconego świadczenia za drugi miesiąc kwota netto,
  • w przypadku rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania działalności gospodarczej (np.: zasady ogólne, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, inne) określenie miesiąca uzyskania dochodu z prowadzonej działalności oraz określenie wysokości osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu z podaniem za ten miesiąc: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (zaliczka na podatek), składek na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • w przypadku uzyskania stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym: zaświadczenie o okresie przyznania stypendium oraz wysokości stypendium za drugi miesiąc kwota netto,
 • inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

Gdy wymagane dokumenty zostały dołączone do wniosku o zasiłek rodzinny nie ma konieczności dostarczania ich powtórnie dla potrzeb funduszu alimentacyjnego. Prosimy o powiadomienie o tym fakcie pracownika przyjmującego wniosek.

Przewiń do góry