Fundusze europejskie

Od  marca 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie rozpoczął realizację projektu konkursowego ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i  edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Tytuł konkursu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”.

Celem realizacji projektu pod nazwą „Profesjonalna pomoc” jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Realizacja projektu przewidziana jest na okres 18 miesięcy tj. od marca 2018 r. do sierpnia 2019 r. W wyniku wdrożenia projektu w GOPS nastąpi zmian systemu organizacyjnego, rozumiana jako zmiana organizacji pracy socjalnej.

Oddzielenie pracy socjalnej od zadań administracyjnych przyczyni się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do GOPS ( w celu umożliwienia im przezwyciężenia trudnej sytuacji). W ramach projektu wprowadzone zostaną rozwiązania optymalizujące wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników. W celu organizacji pracy wyodrębnione zostaną 4 Zespoły:

  1. Zespół ds. pierwszego kontaktu,
  2. Zespół ds. pracy socjalne,
  3. Zespół ds. usług,
  4. Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Ośrodek otrzyma dotację w wysokości 398 201,25 zł. z czego 84.28% środki z Funduszy Europejskich, 15,72% środki z Budżetu Państwa.

 

Przewiń do góry