INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GOPS-5025-4-O/2024                                                                                                                                                                                                Gdów, 20.05.2024r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, reprezentowany przez Małgorzatę Cebula – Jamka – Dyrektora, w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: rehabilitacji w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  realizowanej na terenie Gminy Gdów w okresie od teraz do 31.12.2024r. informuje, iż Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy:

Małgorzata Poniatowska, zam. 32 – 740 Łapanów

Całkowita cena brutto jednej godziny oferty: 150,00 zł

UZASADNIENIE

  1. W terminie składania ofert, tj. do dnia 10.05.2024r. do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty (jedna drogą elektroniczną, jedna złożona osobiście).
  2.  Nie wpłynęły żadne oferty po terminie składania ofert, ani też oferty nieważne.
  3. Kryteria oceny ofert, szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym:
Kryterium ocenyWaga punktowa kryterium w %
Cena brutto oferty100
  1. Liczba punktów przyznanych złożonej ofercie
Lp.Nazwa (lub nazwisko) i adres WykonawcyLiczba punktów
1.Małgorzata Poniatowska, zam.32 – 740 Łapanów100,00
2.KONTRAKTOR Sp. Z o. o., ul. Mrzeżyńska, 60 – 446 Poznań105,33

Wybrana oferta Wykonawcy – Małgorzata Poniatowska, zam. 32 – 740 Łapanów uzyskała największą liczbę punktów.

                                                                                                              DYREKTOR

                                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                             w Gdowie

                                                                                             mgr Małgorzata Cebula – Jamka

Przewiń do góry