NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU WIELICKIEGO

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od 1 stycznia 2024r. odbywa się w formie porad stacjonarnych
w   następujących punktach zlokalizowanych na terenie powiatu wielickiego:

  •  Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – świadczona przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie

Poniedziałekw godzinach od 8:00 do 12:00  
Wtorekw godzinach od 7.30 do 11.30
Środaw godzinach od 7.30 do 11.30
Czwartekw godzinach od 7.30 do 11.30
Piątekw godzinach od 7.30 do 11.30

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE – świadczone przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

Poniedziałekw godzinach od 12:30 do 16:30
Wtorek  w godzinach od 11.30 do 15.30
Środaw godzinach od 11:45 do 15.45
Czwartekw godzinach od 11.30 do 15.30
Piątekw godzinach od 11:30 do 15.30
  •  Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – świadczona przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie, oraz przez radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę radców Prawnych w Krakowie

Poniedziałek    w godzinach 16:00-20:00

Wtorek             w godzinach 15:00-19:00

Środa                w godzinach 15:00-19:00

Czwartek          w godzinach 15:00-19:00

Piątek               w godzinach  15:00-19:00

  •  Urząd Gminy Kłaj, Kłaj 655, 32-015 Kłaj

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – świadczona przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

Poniedziałekw godzinach od 17.00 do 21.00
Wtorek  w godzinach od 15.00 do 19.00
Środaw godzinach od 15.00 do 19.00
Czwartekw godzinach od 15.00 do 19.00
Piątekw godzinach od 14.00 do 18.00
  •  Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE – świadczone przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

Poniedziałekw godzinach od 8.00 do 12.00
Wtorek  w godzinach od 7.30 do 11.30
Środaw godzinach od 7.30 do 11.30
Czwartekw godzinach od 7.30 do 11.30
Piątekw godzinach od 7.30 do 11.30
  •  Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – świadczona przez radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę radców Prawnych w Krakowie

Poniedziałekw godzinach od  12:30  do 16:30    
Wtorek  w godzinach od  7:30  do 11:30   
Środaw godzinach od  7:30  do 11:30                                                                                                                                    
Czwartekw godzinach od  11:30  do  15:30 
Piątekw godzinach od 9:00   do  13:00      

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa w punkcie pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W przypadku chęci skorzystania z porady telefonicznej przed zapisaniem osoba składa takie oświadczenie bezpośrednio w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub przesyła skan uzupełnionego oświadczenia na adres: pomocprawna@powiatwielicki.pl

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,

-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

-sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

-nieodpłatną mediację, lub

-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która: posiada wykształcenie wyższe, ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej „szkoleniem”, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy, korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Aby uzyskać darmową pomoc prawną należy wcześniej umówić się dzwoniąc od poniedziałku do piątku pod numer tel. 12 399 98 36 w godzinach 07:30 – 15:30, lub zapisać elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl

Więcej informacji: https://www.powiatwielicki.pl/strefa-mieszkanca/punkt-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html

Przewiń do góry