Zapytanie ofertowe

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Świadczenie usług ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gdów

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie, ogłasza z dniem 3 listopada 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:
Świadczenie usług ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gdów.

Świadczenie usług ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu gminy Gdów.

 1. Podstawa prawna:

a)       art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 11, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.);

b)      art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 25, art. 48,  art. 48a, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)

 1. Adresat konkursu: organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), zwani w dalszej części ogłoszenia Oferentem.
 2. Forma realizacji usługi: powierzenie.
 3. Cel realizacji zadania: Celem realizacji zadania jest zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Gdów ogrzewalni.
 4. Przedmiot, zakres i rodzaj zadania: zadaniem konkursowym jest świadczenie usługi ogrzewalni, w tym możliwość ogrzania się w pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 18°C, zapewnienie gorącego napoju, umożliwienie wymiany odzieży, zapewnienie dezynfekcji
  i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany, zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w ogrzewalni, w okresie od 01.01.2023r.  do 30.04.2023r. oraz od 01.10.2023r do 31.12. 2023 r., dla około 2 osób, liczba osób może ulec zmianie.
 5. Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania: na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. – wynoszą do kwoty 500,00 zł. Wysokość środków może ulec zmianie w przypadku zmiany potrzeb udzielenia schronienia.
 6. Opis zadania: Zadaniem jest świadczenie usługi ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu gminy Gdów,

Oferent będzie w szczególności zobowiązany do :

a)       Realizacji zadania zgodnie z zawarta umową, obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie oraz standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej z dnia 27.04. 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 r. , poz. 896 ).

b)      Prowadzenie rejestru osób korzystających z placówki skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie,

c)       Zapewnienie miejsca do ogrzania się w pomieszczeniu, w którym temperatura jest nie niższa niż 18°C

d)      Zapewnienie gorącego napoju,

e)       Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany

f)       Zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na 50 osób przebywających w placówce 

 1. Warunki realizacji zadania:

a)       Warunkiem przyjęcia do placówki jest skierowanie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie,

b)      Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie zastrzega zmianę liczby osób skierowanych do placówki w poszczególnych miesiącach. Zamawiający zapłaci za skierowaną liczbę osób, które faktycznie będą przebywały w placówce.

c)       Podstawą rozliczenie finansowego będzie przedłożony dokument rozliczeniowy za dany miesiąc kalendarzowy świadczenia usługi wraz z załączonym imiennym zestawieniem obejmującym ilość osób skierowanych do placówki, ilość dni pobytu oraz kwotę należną do zapłaty przez Zamawiającego,

d)      Oferent zobowiązany jest dysponować kadrą zdolną do realizacji zadania objętego konkursem,

e)       Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie zastrzega prawo kontroli realizacji zadania osobiście lub przez upoważnionego pracownika,

f)       Oferent wyłoniony w trakcie konkursu zobowiązany będzie do prowadzenia i udostępniania dokumentacji, list obecności, rejestrów i innych dokumentów w zakresie realizacji zadania objętego konkursem,

g)      Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo- księgowo i ewidencji księgowej zadania publicznego zgodnie z ustawą o rachunkowości,

h)      Oferent będzie realizował zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewni usługi i standard obiektu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 , poz. 896),

i)        Oferent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje osób wykonujących zadanie na każde żądanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie,

j)        Oferent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych),

k)      Koordynacja realizacji zadania publicznego oraz czynności stanowiące merytoryczna część realizacji oferty nie może być zlecona podmiotowi trzeciemu,

l)        Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotu konkursu i rozwiązania umowy
bez wypowiedzenia w szczególności w przypadku zmiany okoliczności prawnych i okoliczności faktycznych, które będą miały wpływ na treść lub przedmiot umowy w taki sposób, że jej realizacja nie będzie możliwa, a także w przypadku możliwości lub konieczności wdrożenia standardów realizacji zadania.

 1. Warunki składania ofert i zasady przyznawania dotacji:

a)       Oferent może złożyć w konkursie 1 ofertę na realizację zadania określonego w punkcie 5;

b)      Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty w jednym egzemplarzu zgodnie
z wymogami określonymi Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24.10.2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),

c)       Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób czytelny,

d)      Ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami należy składać w formie podpisanego oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie,

e)       Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę,

f)       Dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione, zgodne z statutem lub wpisem do akt rejestrowych, określających sposób reprezentacji oferenta i składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,

g)      W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferentów, pełnomocnictwo powinno być złożone
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem,

h)      Oświadczenie oferenta o spełnieniu przez lokal, w którym realizowane będzie zadanie, odpowiednich warunków przeciwpożarowych i sanitarnych,

i)        Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz połączone w sposób trwały.

 1. Ocena merytoryczna oferty:

Po dokonaniu oceny merytorycznej ofert, komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sporządza protokół z propozycjami wyboru najkorzystniejszej oferty; wyboru najkorzystniejszej ofert dokonuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie.

Na każdym etapie postępowania konkursowego Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie ma możliwość wezwanie oferenta do złożenia wyjaśnień.

Ocena merytoryczna ofert:

Nazwa kryteriumLiczba punktów
Wartość merytoryczna oferty: 
Możliwość realizacji zadania przez oferenta 0-5 pkt.
Spójność celu realizacji zadania  określonego w ogłoszeniu z ofertą 0-10 pkt.
Uwzględnienie zadeklarowanej przez oferenta jakości wykonania zadania przy uwzględnieniu aktualnie posiadanych zasobów rzeczowych, kadrowych i doświadczenia0-10 pkt.
Koszt realizacji zadania0-60 pkt.
Dotychczasowe doświadczenie oferent w zakresie działalności pożytku publicznego lub o podobnym charakterze.    0-15 pkt.
 Razem:0-100 pkt. 

Oferty, które w pozycji 1-4 otrzymają 0 punktów zostaną odrzucone.

 1. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe. Posłańca,  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie, ul. Myślenicka 145, 32‑420 Gdów, lub przesłać na adres GOPS w Gdowie, ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów, (decyduje data wpływu), w terminie do: 25.11.2022 r. do godziny 9:00.

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, opisanej: Konkurs- świadczenie usług ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu gminy Gdów.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie, ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów w Zespole do spraw usług lub pod numerem telefonu 12 251 42 38 wew. 3.

 1. Termin i tryb rozpoznawania ofert:

a)       Opiniowanie będą tylko oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu,
na obowiązujących drukach zgodnie ze wzorem określonym w załączniki nr 1
do Rozporządzenia Przewodniczącego  Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 24.10.2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), kompletnie i prawidłowo wypełnionym.

b)      Wyboru oferty dokonuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie, po zapoznaniu się z opinią komisji przetargowej.

c)       Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert,

d)      Konkurs zostanie unieważniony, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów określonych w ogłoszeniu,

e)       Informację o unieważnieniu konkursu podaje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Gdów oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie.

f)       O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

g)      Od decyzji Dyrektora co do wyboru oferty nie stosuje się trybu odwołania.

h)      Każdy z podmiotów biorących udział w konkursie w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku konkursu może żądać  uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

i)        Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentowi.

 1. Zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zadanie publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim:

a)       (Świadczenie usług ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu gminy Gdów–w roku 2021 nie było podpisanego porozumienia z żadnym podmiotem.

b)      Świadczenie usług ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu gminy Gdów–w roku 2022 nie było podpisanego porozumienia z żadnym podmiotem.

 Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdowie
Małgorzata Cebula- Jamka

Gdów, dnia 3 listopada 2022 r.  

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry