Podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie otrzymał dofinansowanie ze środków od Wojewody w formie dotacji celowej w wysokości 50.657,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100)
w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze: IV. Podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych – poprzez organizację konsultacji i szkoleń prawnych pracowników Ośrodka.

Wartość dofinansowania: 50.657,00 zł

Całkowity koszt zadania: 63.403,00 zł

Przewiń do góry