Pomoc Społeczna

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

ORAZ CELE I ZADANIA OŚRODKA

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa,

2) sieroctwa,

3) bezdomności,

4) bezrobocia,

5) niepełnosprawności,

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby,

7) przemocy w rodzinie,

8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

12) trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

13) alkoholizmu lub narkomanii,

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”.

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wyżej wymienionych powodów lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 

Celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 

Ośrodek realizuje swoje zadania wspólnie z organami administracji rządowej i samorządowej współpracując, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Ośrodek współpracuje także w realizacji swoich zadań z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu, administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej sąsiednich gmin, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, powiatowymi urzędami pracy, służbą zdrowia, ubezpieczeniami społecznymi, policją, sądami oraz stowarzyszeniami, fundacjami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.

Ośrodek dla realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.

Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

Przewiń do góry