Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Komu przysługują?

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczona jest dla mieszkańców Gminy Gdów, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni;

Osobom w rodzinie pomoc w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznana tylko w przypadku, gdy rodzina wspólnie zamieszkała z osobą potrzebującą nie jest w stanie zabezpieczyć pomocy w tym zakresie;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, przyznając usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia a także wysokość odpłatności za usługi.

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.

W przypadku, gdy dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

 

Procedura postępowania i wymagane dokumenty

 

Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby znajdującej się w trudnej sytuacji lub po zgłoszeniu takiego faktu przez inną osobę pracownikom ośrodka, którzy podejmują odpowiednie działania. Przeprowadzają wywiad w rodzinie wnioskodawcy i na jego podstawie oraz na podstawie otrzymanych dokumentów podejmowana jest decyzja o przyznaniu pomocy lub jej odmowie.

Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.

Do wniosku i wywiadu środowiskowego należy dołączyć:
1) udokumentowany dochód osoby ubiegającej się o pomoc usługową i osób wspólnie gospodarujących (decyzja o wysokości emerytury, renty, odcinek emerytury, renty z miesiąca poprzedzającego przyznanie pomocy usługowej, zaświadczenie o zarobkach rodziny wspólnie zamieszkałej),
2) oświadczenie o stanie majątkowym,
3) zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stwierdzające konieczność zapewnienia opieki osób drugich,
4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
5) inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Krakowie za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługuje:
a) osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
b) osobom samotnym i gospodarującym w rodzinie, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina tej pomocy z różnych przyczyn nie może zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Podstawa prawna:
Art. 50 ust. 1, 2, 3, 4 i 7, art. 96 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych  oraz inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.

Do wniosku i wywiadu środowiskowego należy dołączyć:
1) udokumentowany dochód osoby ubiegającej się o pomoc usługową i osób wspólnie gospodarujących (decyzja o wysokości emerytury, renty, odcinek emerytury, renty z miesiąca poprzedzającego przyznanie pomocy usługowej, zaświadczenie o zarobkach rodziny wspólnie zamieszkałej),
2) oświadczenie o stanie majątkowym,
3) zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stwierdzające konieczność zapewnienia opieki osób drugich,
4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
5) inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych:
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych określone zostały w § 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Są to:
1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
2) pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia,
3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
4) pomoc mieszkaniowa,

Rodzaj i zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdego klienta należy ustalać w porozumieniu z lekarzem specjalistycznej opieki zdrowotnej w myśl art. 8 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i zgodnie z powołanym rozporządzeniem.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Krakowie za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000395/O/D20230395.pdf

Przewiń do góry