Zasiłki celowe

Zasiłek celowy adresowany jest do osób i rodzin w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby. Za taką potrzebę uznaje się w szczególności: zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Świadczenie ma charakter jednorazowy. Kryterium uprawniające do zasiłku celowego jest analogiczne, jak w przypadku zasiłku stałego oraz okresowego. Zasiłek ten jest wypłacany ze środków własnych gminy.

Specjalny zasiłek celowy większość świadczeń z pomocy społecznej wymaga spełnienia kryterium dochodowego, jednak pomoc społeczna musi reagować na wiele nieprzewidzianych prawem sytuacji, elastyczność w przyznawaniu pomocy pieniężnej wyrażają przepisy o szczególnych przypadkach wypłaty zasiłków. Zgodnie z art. 41 ustawy o pomocy społecznej osobie lub rodzinie, przekraczającym kryteria dochodowe, w szczególnych okolicznościach może być przyznany specjalny zasiłek celowy nie podlegający zwrotowi. Jego wysokość nie może jednak przekraczać odpowiednio kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Zasiłek ten jest wypłacany ze środków własnych gminy.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego zasiłek ten zgodnie z art. 40 ustawy o pomocy społecznej, w szczególnych przypadkach mogą otrzymać osoby lub rodziny przekraczające wymienione w ustawie kryteria dochodowe, jeśli poniosły one stratę w wyniku zdarzania losowego, np. pożaru itp. Zasiłek ten jest wypłacany ze środków własnych gminy.

Zasiłki celowe na zakup żywności dla osób objętych wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

Przewiń do góry