Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds., Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie w Gminie Gdów z siedzibą w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie przy ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów

 

W Ośrodku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
tel. 12 251 42 38 wew. 221

 

 • Przewodnicząca zespołu: Justyna Warciak
 • Zastępca przewodniczącej, Koordynator Grup Roboczych, pracownik socjalny: Edyta Kutaj

 

CZYM ZAJMUJE SIĘ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY?

Działanie zespołów interdyscyplinarnych reguluje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2005 roku. Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizacją procedury Niebieskie Karty. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

 1. przedstawiciele policji,
 2. przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej,
 3. przedstawiciel oświaty,
 4. przedstawiciel ochrony zdrowia,
 5. przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 6. przedstawiciel Sądu Rejonowego w Myślenicach
 7. przedstawiciel organizacji pozarządowych – Stacja Opieki Caritas

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wymienionych podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

CO TO JEST NIEBIESKA KARTA i JAK TO DZIAŁA?

Jest to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty A”. Można to zrobić podczas interwencji policji w domu – policja może taką kartę założyć podczas zdarzenia. Można też udać się osobiście na Komisariat Policji i tam policja również może założyć Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę zakładają również:

 • ośrodki pomocy społecznej
 • placówki oświatowe – szkoły, przedszkola
 • placówki służby zdrowia – przychodnie, szpitale
 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Przy założeniu „Niebieskiej Karty A” osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie „Niebieska Karta B” z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc. Po wszczęciu procedury formularz przekazywany jest do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Kolejnym krokiem jest powołanie grupy roboczej, która składa się ze specjalistów zajmujących się działaniem w obszarze przeciwdziałania przemocy. To Grupa Robocza spotyka się zarówno z domniemaną osobą doświadczającą przemocy, jak i domniemaną osobą stosującą przemoc. Po przeprowadzeniu rozmów z osobami których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, pomoc materialna.

 

Niezależnie od prowadzonej procedury „Niebieskie Karty” jeżeli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać policję.

 

PAMIĘTAJ:

 • Masz prawo do szacunku i godnego traktowania.
 • Masz prawo do własnego zdania.
 • Masz prawo do nietykalności cielesnej.
 • Masz prawo popełniać błędy.
 • Masz prawo szukać pomocy, gdy twoje prawa są łamane.

 

Czym jest przemoc?
Przyjmuje się, że przemoc to takie zachowania jednostki lub grupy, w wyniku których inne osoby ponoszą uszczerbek na ciele lub w zakresie funkcji psychicznych. Jest to zachowanie agresywne i zarazem destruktywne w stosunku do innej osoby lub grupy osób.
W ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r. przemoc
w rodzinie definiowana jest jako „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste (…), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Jakie są konsekwencje używania przemocy?

Zgodnie z Art. 207 Kodeksu Karnego osoba która znęca się fizycznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli czyn połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli następstwem czynu jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

 JESTEŚ OSOBĄ DOTKNIĘTĄ PRZEMOCĄ? SZUKASZ POMOCY? SPRAWDŹ GDZIE JA UZYSKAĆ.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDOWIE

Tel.  12 251 42 38, 12 251 48 32

 1. Myślenicka 145, 32-420 Gdów

 

PUNKT PORADNICTWA PSYCHOTERAPII I INTERWENCJI

Tel 12 251 42 38, 12 251 48 32

terapeuta uzależnień, , terapeuci rodzinni, psycholog, terapeuta

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Tel.  12 251 42 38, 12 251 48 32

Ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PRZY URZĘDZIE GMINY GDÓW

Tel. 12 251 61 0532-420 Gdów 40

 

KOMISARIAT POLICJI W GDOWIE

Tel. 47 83 41 300

32-420 Gdów 32

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W WIELICZCE

tel.: 730 201 771 lub 12 278 20 00

ul. Niepołomska 26 G

 

NIEBIESKA LINIA – OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIEM DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

tel. 22 668 70 00, 7 dni w tygodniu

dyżury pełnią: psycholodzy, prawnicy

infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób doświadczających przemocy w rodzinie

 

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

tel. 116 111, 24h

rozmowa lub sms

w trudnych sytuacjach życiowych

 

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

tel. 0 800 12 12 12, czynny cała dobę

(bezpłatny z telefonu stacjonarnego) dla dzieci przeżywających trudności życiowe)

 

CENTRUM PRAW KOBIET

600 070 717, telefon interwencyjny (całodobowy)
22 621 35 37 telefoniczny dyżur prawny (czw. 12-18)

 

Kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych: 116 123

 

Całodobowy telefon wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym: 800 70 22 22

 

 

 

Przewiń do góry