Środowiskowy Dom Samopomocy

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy (ŚDS).

 

Podstawa prawna:
Art. 51 – 51b, art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz. 930 ze zmianami), § 7 ust. 1, 6, 7 i 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586).

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ośrodku wsparcia Środowiskowym Domu Samopomocy może być przyznana osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórznach jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla tych, którzy wymagają świadczeń zdrowotnych i innych form pomocy niezbędnych do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Działalność ŚDS ma na celu pomaganie podopiecznym w przezwyciężaniu codziennych problemów i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Placówka ma również uczyć samodzielności, współistnienia w grupie, a także zapewnić wszechstronny rozwój psychoruchowy. Do zadań ŚDS należy również systematyczne prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz integrowanie uczestników z osobami niepełnosprawnymi z innych ośrodków i instytucji działających na terenie naszej gminy.

Zasady korzystania z usług ŚDS
Podstawą wydania decyzji w sprawie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o wymienioną pomoc oraz załączenie wymaganych dokumentów tj.:
1) pisemny wniosek, złożony przez osobę zainteresowaną ( lub jej przedstawiciela ustawowego, albo innej osoby za zgodą wnioskodawcy) o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia;
2) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych;
3) zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie;
4) orzeczenie o niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność lub chorobę:
5) zaświadczenie o dochodach netto (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) – w celu ustalenia odpłatności za pobyt w ŚDS;

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w ŚDS.

Zgodnie z art. 51b ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz. u. z 2016r., poz. 930 ze zmianami) odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej ustawy o pomocy społecznej.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Krakowie za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Przewiń do góry