Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenie „Za życiem” na rok 2021

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenie „Za życiem” finansowane są ze środków budżetu państwa otrzymanych od wojewody w formie dotacji celowej. Wysokość dotacji wynosi 6.742.386,42 zł (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 42/100) w ramach działu 852, rozdziału 85502, § 2010 klasyfikacji budżetowej.

Całkowity koszt zadania wynosi 6.742.386,42 zł.


Dotacja jest przeznaczona na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych mają na celu wsparcie rodzin z dziećmi, umożliwiając częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnościami, a także opiekunów osób niepełnosprawnych.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zapewnia wsparcie materialne dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zapewnia jednorazowe świadczenie rodzinie z dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Przewiń do góry