Koordynacja

W sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Szwajcarii oraz Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a drugie pozostaje w Polsce istnieje prawdopodobieństwo, że w danej sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych zachodzi element koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (nie dotyczy jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka)

Wówczas do wniosku oprócz wymaganych dokumentów należy dołączyć FORMULARZ DOTYCZĄCY SKŁADU RODZINY, POBYTU ZA GRANICĄ ORAZ SYTUACJI ZAWODOWEJ W POLSCE dostępny na stronie https://www.gops.gdow.pl/druki-do-pobrania/

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów oraz formularzem, o którym mowa powyżej zostaje przekazany do Wojewody, który pełnieni funkcję instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz wydaje decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Element koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest ustalany przez Wojewodę zarówno w sytuacji przebywania członka rodziny w momencie składania wniosku, jak również w sytuacji wyjazdu członka rodziny po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne przez organ właściwy.

FAKT PRZEBYWANIA/WYJAZDU CZŁONKA RODZINY  POZA GRANICĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ ORGANOWI WYPŁACAJĄCEMU ŚWIADCZENIA RODZINNE.

Więcej informacji na temat koordynacji znajduje się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:

https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=koordynacja

Przewiń do góry