Koordynacja

W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428), wprowadzono zmiany w zakresie organizacji rozpatrywania spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500+).

W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przekazuje wszystkie sprawy związane w tym  zakresie Urzędowi Wojewódzkiemu, w wyniku czego kontakt w tym zakresie z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej może być utrudniony. Tym samym, w sprawach indywidualnych po 1 stycznia 2018 r. osoby powinny kontaktować się bezpośrednio z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie.

W przypadku gdy Państwa wniosek został przekazany do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (wszystkie sprawy przekazane do 31.12.2017 r.) lub do Urzędu Wojewódzkiego w celu sprawniejszego załatwiania sprawy, konieczne jest dołączenie dodatkowych dokumentów, które usprawnią realizację postępowania w ramach koordynacji, co w konsekwencji przyspieszy wydanie decyzji ustalającej prawo do świadczeń.

Ze strony internetowej http://www.gops.gdow.pl zakładka świadczenia wychowawcze – DRUKI DO POBRANIA – Formularz dla osób których  wnioski zostały przekazane do ROPS/ Urzędu Wojewódzkiego, można pobrać formularz – oświadczenie dotyczące pobytu za granicą aktywności zawodowej w Polsce oraz utraty i uzyskania dochodu, który należy wypełnić, podpisać oraz dostarczyć do siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie, znajdującej się w Budynku dawnej Szkoły Podstawowej na ul. Myślenickiej 2 (wejście od strony parkingu za szkołą) w godzinach: poniedziałek od 8:30 do 16:30, wtorek  od 7:30 do 15:30, środa od 7:30 do 15:30, czwartek – dzień wewnętrzny/bez przyjmowania stron, piątek od 7:30 do 15:30.

W przypadku pracowników „oddelegowanych” – zatrudnionych w polskiej firmie i czasowo oddelegowanych przez pracodawcę do wykonywania pracy na terytorium następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania, Islandia, Norwegia, Liechtenstein oraz Szwajcarii – wnioski tych rodzin także podlegają koordynacji.

Z uwagi na powyższe w przypadku oddelegowania pracowników (a także „samooddelegowania” osoby prowadzące działalność gospodarczą) wnioski tych pracowników/ osób prowadzących działalność gospodarczą podlegają koordynacji, choć w tych przypadkach traktowani są oni jako osoby aktywne zawodowo w Polsce.

W przypadku oddelegowania na podstawie Kodeksu pracy przepisy dotyczące koordynacji nie mają zastosowania.

Z uwagi na powyższe fakt oddelegowania może zostać potwierdzony jedynie na podstawie:

 • druk A1 wystawione przez ZUS/KRUS,
 • zaświadczenie ZUS o podleganiu ubezpieczeniu, do którego zobowiązana do doniesienia jest strona ubiegająca się o świadczenia.

W przypadku osób, które złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub pierwsze i kolejne dziecko, winny do akt sprawy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie za drugi miesiąc pracy (druk dostępny – na stronie internetowej http://www.gops.gdow.pl – zakładka druki do pobrania – Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie)

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego wnioskodawca powinien niezwłocznie powiadomić o tym Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie.

Okoliczności podlegające zgłoszeniu mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawcze w szczególności:

 1. wyjazd członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. zmiana liczby członków rodziny,
 3. nabycie prawa do świadczenia wychowawczego przez matkę, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka w innym organie właściwym (na terenie innej gminy, np. w związku ze zmianą miejsca zamieszkania),
 4. umieszczenie członka rodziny (w tym osoby uprawnionej) w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, w pieczy zastępczej,
 5. zmiana/uchylenie/stwierdzenie nieważności orzeczenia o niepełnosprawności określonego w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, którym legitymuję dziecko wchodzące w skład rodziny,
 6. zawarcie związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną, członka rodziny,
 7. uzyskanie lub utrata dochodu w trakcie okresu zasiłkowego :

– uzyskanie/zakończenie urlopu wychowawczego,

– uzyskanie lub utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

– uzyskaniem lub utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, uzyskaniem lub utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

– rozpoczęcie lub wyrejestrowanie  pozarolniczej działalności gospodarczej bądź wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, uzyskanie,

– utrata/ uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,

– uzyskanie lub utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

– uzyskanie lub utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym)

 1. h) zgon członka urodziny,
 2. i) zmiana stanu cywilnego członka rodziny.
Przewiń do góry