Zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy.

 Okoliczności podlegające zgłoszeniu mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawcze w szczególności:

a) wyjazd wnioskodawcy albo członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej,

b) zmiana liczby członków rodziny,

c) nabycie prawa do świadczenia wychowawczego przez matkę, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka w innym organie właściwym (na terenie innej gminy, np. w związku ze zmianą miejsca zamieszkania),

d) umieszczenie członka rodziny (w tym osoby uprawnionej) w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, w pieczy zastępczej,

e) zmiana/uchylenie/stwierdzenie nieważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

f) zawarcie związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną, członka rodziny,

g) uzyskanie lub utrata dochodu w trakcie okresu zasiłkowego,

h) zgon członka urodziny.

Przewiń do góry