UWAGA NOWY WZÓR WNIOSKU o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła!!!

20 września 2022 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła
w związku z sytuacją na rynku paliw. Ww. ustawa wprowadza nową formę pomocy, jaką jest dodatek dla gospodarstw domowych (innych niż węgiel).

UWAGA! Zawarta informacja i wniosek skierowany  jest wyłącznie do osób, które wykorzystują inne źródła ciepła niż węgiel – pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej opałowy, inne rodzaje biomasy.

W związku z powyższym Wójt Gminy Gdów informuje, że właściwy wniosek można złożyć w biurach Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – tak jak dotychczas w przypadku dodatku węglowego w budynku byłej Szkoły Podstawowej przy ul. Myślenickiej 2. Dalszymi sprawami związanymi z merytoryczną obsługą wniosków (weryfikacją, wydawaniem informacji bądź decyzji) będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie przy  ul. Myślenickiej  2 (wejście od strony parkingu).

Szczegółowe informacje będzie można uzyskać pod numerami telefonów:

  • Przyjmowanie wniosków (biuro Urzędu Gminy Gdów) –  12 288 81 51
  • Obsługa merytoryczna spraw (GOPS – Dział świadczeń rodzinnych) – 12 284-66-83

Przypominamy również, że wnioski można składać w dniach:

Poniedziałek – 8:30 – 18:00

Wtorek – Czwartek – 7:30 – 15:30

Piątek – dzień wewnętrzny

Ww. dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia; piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;
  2.  kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  3. kocioł olejowy,

wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przy ubieganiu się o dodatek dla gospodarstw domowych nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

 3) 500 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 30 listopada 2022r. osobiście lub przez internet (e-puap). 

Pamiętaj:

  • o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.
  • o podaniu we wniosku adresu poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej wysłana zostanie informacja o przyznaniu dodatku.
  • ustawa o dodatku dla gospodarstw domowych stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę ww. dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznany zostanie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek, jako pierwszy.
  • w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek, jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
  • dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.
Przewiń do góry