ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS-5025-4-O/2024

Nasz znak: GOPS-5025-4-O/2024

Gdów, dnia 23 maja 2024 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie (zwanym dalej także „zamawiającym”)  zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jego zamieszkania.

 1.       Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby pełnoletniej z niepełnosprawnością znaczną sprzężoną, upośledzonej umysłowo
z zaburzeniami w miejscu zamieszkania tj. Gmina Gdów.

 2.      Termin realizacji zamówienia: od teraz do 31 grudnia 2024 r.

 3.      Kryterium wyboru oferty : cena brutto jednej godziny świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 100%, podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4.      Inne istotne warunki zamówienia:

realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych w formie rehabilitacji w wymiarze 4 godzin tygodniowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Gdów w roku 2024 – w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie
z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii

niezbędne wymagania (zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.)):


1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeuty

2. Posiadanie co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami
z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 •  ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
 • warsztacie terapii zajęciowej,
 • innej jednostce niż ww. wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

    – umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

    – kształtowanie nawyków celowej aktywności:

    – prowadzenie treningu zachowań społecznych.

 5.      Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

a)   życiorys (CV),

b)   dokument potwierdzający wykształcenie,

c)   inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

d)  udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w § 3 wyżej  wymienionego rozporządzenia,

e)   posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

f)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

g)  oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

2) Oferta powinna zawierać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postępowaniu o zamówienie GOPS-5025-6-O/2023, ogłoszonego 15 grudnia 2023 r. i prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne (pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,   str. 1).

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną.

4) W przypadku składania oferty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdowie lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – Rehabilitacja

 6.      Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, mailowo na adres sekretariat@gops.gdow.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gdowie, 32-420 Gdów 145,

2)  Ofertę złożyć należy do dnia: 5 czerwca 2024 r. do godz. 15.30.

3) Osoby do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Małgorzata Grabowska tel. 12 251-48-32 wew. 221.   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej http://www.gops.gdow.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie 32-420 Gdów 145.

 7.      Klauzula rekrutacyjna GOPS Gdów:

Klauzula informacyjna

(rekrutacja)

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie  Gminny  Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdowie w imieniu którego działa Dyrektor (dalej: GOPS). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów
 • przez e-mail: sekretariat@gops.gdow.pl
 • telefonicznie: (12) 251-48-32

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów
 • przez e-mail: iodo@gops.gdow.pl

Dane osobowe uzyskane przez GOPS przetwarzamy w celu:

 • oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
 • oceny zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
 • wybrania odpowiedniej osoby do pracy w urzędzie.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • obowiązek prawny ciążący na GOPS  – w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 22(1) Kodeksu Pracy w związku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 • uzasadniony interes GOPS – w zakresie danych zebranych podczas procesu rekrutacyjnego oraz związanych z tym wyników testów kwalifikacyjnych. GOPS ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom administracji samorządowej oraz organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd). W pozostałym zakresie GOPS nie przekazuje Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

GOPS w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Pani/Pana dane osobowe GOPS będzie przechowywać do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego,tj. do momentu wybraniu kandydata do pracy.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Może Pani/Pan złożyć do GOPS wniosek  dotyczący danych osobowych o:

 • sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
 • usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
 • dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);
 • przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).

Może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f). GOPS  wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez GOPS, w tym profilowaniu.

                                                                                                  Dyrektor

                                                                          Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                w Gdowie

                                                                                mgr Małgorzata Cebula – Jamka

Przewiń do góry