Jak wypełnić wniosek

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIA Z FA

Przy każdym skreśleniu – podpis wnioskodawcy – nie ma potrzeby wypełniania kolejnego wniosku. Daty wpisujemy po sprawdzeniu przez pracownika poprawnie wypełnionego wniosku.

Część I pkt 1 – Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia – wpisujemy dane tej matki lub ojca dzieci (dot. nieletnich uprawnionych), którzy następnie podpisują wszystkie wymagane oświadczenia we wniosku LUB wpisujemy dane pełnoletniej osoby uprawnionej, która następnie podpisuje wszystkie wymagane oświadczenia we wniosku,

Część I pkt 2 – Wnoszę o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wpisujemy wszystkie nieletnie dzieci uprawnione do alimentów LUB pełnoletnią osobę uprawnioną – jeżeli ona składa wniosek,

Str. 2 Skład rodziny – wpisujemy: osoby uprawnione do alimentów, rodzica, małżonka rodzica oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia. Nie wpisujemy osób zobowiązanych do alimentów.

Str. 3 – wpisujemy dłużnika, jego wiek, miejsce zamieszkania, zatrudnienie, sytuację ekonomiczną, a także wpisujemy rodziców dłużnika, ich wiek, miejsce zamieszkania, zatrudnienie, sytuację ekonomiczną (jeżeli rodzice nie żyją – wpisujemy imię i nazwisko rodzica z adnotacją – nie żyje) ew. wpisujemy inne osoby zobowiązane do alimentacji.

Str. 4 Do wniosku dołączam następujące dokumenty – wpisujemy krótko wszystkie dołączone do wniosku dokumenty/oświadczenia (np.: kopia PIT-37, PIT-11, załączniki do rozporządzenia nr: 2,3,4, zaświadczenie komornika itp.)

OBOWIĄZKOWE PODPISY WE WNIOSKU: Str.2 – Inne dane, str. 3 – wszystkie pozycje do końca strony od oświadczenia – Oświadczam że przekazałem organowi …., str. 4 – wszystkie pozycje do końca strony, ponadto dla rodziców nieletnich uprawnionych – str. 2-3 Część II pkt 1, a dla pełnoletnich uprawnionych – str. 3 Część II pkt 2.