Praca socjalna

Zespół ds. Pracy Socjalnej realizuje następujące zadania:

1) prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną w terenie.

2) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

4) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin

5) realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szczególności:

  1. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
  2. realizację usługi asystenta rodziny,
  3. przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 tej ustawy oraz art. 30 ust 2 ustawy,

7) realizację zadań w ramach procedury Niebieskie Karty;

8) świadczenie usług poradnictwa prawnego i psychologicznego;

9) realizację zadań ośrodka pomocy społecznej z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

11) realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

12) udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy finansowego wsparcia na wyjście z trudnej sytuacji życiowej,

13) współpraca z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów – organizacja społeczności lokalnej,

14) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

15) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na zlecenie zewnętrznej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy oraz zleconych przez Dział Świadczeń Rodzinnych,

16) udział w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupach roboczych diagnostyczno-pomocowych,

Pracownicy socjalni w ramach Zespołu ds. Pracy Socjalnej wykorzystują różnorodne formy, metody i techniki pracy socjalnej dostosowane do specyfiki odbiorców.

Przewiń do góry