Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gops.gdow.pl

Data publikacji strony internetowej: 08.12.2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.03.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością i został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła.

Ponadto:

 • możliwa jest zmiana wielkości czcionki,
 • możliwe jest przełączenie na wysoki kontrast,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały
  i czytelny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-10

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 12 251-42-38 lub pisząc na adres e-mailowy: sekretariat@gops.gdow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Myślenickiej,
 • wejście jest zabezpieczone bramkami. Istnieje możliwość wjazdu wózkiem (brak schodów),
 • na głównym korytarzu jest zawieszona na ścianie tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń wewnątrz budynku,
 • na tyle budynku znajduje się drugie wyjście ewakuacyjne, prowadzą do niego schody, brak podjazdu dla wózków,
 • na parkingu znajdującym się z tyłu budynku wyznaczone jest jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej,
 • dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i część pomieszczeń na parterze, do części pomieszczeń prowadzą schody,
 • w budynku nie ma windy,
 • toaleta znajduje się na parterze i  nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w ośrodku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji (korespondencyjnie na adres, numer telefonu, faksu lub e-mail). Zgłoszenie może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie (Dział Świadczeń rodzinnych znajduje się w budynku dawnej Szkoły Podstawowej) ul. Myślenicka 2, 32-420 Gdów

 • do budynku prowadzi jedno wejście, od strony parkingu za szkołą,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • na parkingu wyznaczone jest jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej,
 • cały budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach,
 • toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • przed wejściem znajduje się dzwonek służący do przywołania pracownika ośrodka,
 • w budynku pomieszczenia nie są oznaczone w alfabecie Braille’a.

Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji (korespondencyjnie na adres, numer telefonu, faksu
lub e-mail). Zgłoszenie może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Przewiń do góry