„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie prowadzi dodatkowy nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby
z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 •  traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe :

 • Czas trwania usług asystenta − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 •  Rodzaj usług i ich zakres godzinowy uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej. Zakres czynności w szczególności dotyczy:
 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

UCZESTNIK PROGRAMU ZA USŁUGI ASYSTENTA NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia można uzyskać:

 • telefonicznie pod numerem tel. 12 251 42 38 wew. 3 – pracownik socjalny Justyna Warciak
 • osobiście: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów
Przewiń do góry