DOFINANSOWANIE WYPŁATY DODATKÓW DLA PRACOWNIKÓW SOCJLANYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie otrzymał dofinansowanie ze środków od Wojewody w formie dotacji celowej w wysokości 23 192,00 zł (słownie dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 ­ wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Zadanie realizowane od 30 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Wartość całego dofinasowania : 28 990,00 zł

Wartość dotacji celowej : 23 192,00 zł

Przewiń do góry