Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Gmina Gdów otrzymała dofinansowanie ze środków od Wojewody
w formie dotacji celowej w wysokości 14.139,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sto trzydzieści złotych), w ramach działu 854 – Edukacja opieka wychowawcza, rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Paragrafu 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, działanie budżetu zadaniowego nr 3.1.5.3 – Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

         Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zadanie realizowane jest od
1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Wartość dofinansowania: 14.139,00 zł

Przewiń do góry