„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Gmina Gdów realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form tj. posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gdów nr III/25/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego,
o którym mowa w  art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  • 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 792,00 zł dla osoby w rodzinie

I Moduł dla dzieci i młodzieży

Ze środków przekazanych z dotacji budżetu państwa oraz środków własnych z budżetu Gminy Gdów, pomoc udzielana jest dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej a także uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań o których mowa powyżej a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

II Moduł dla osób dorosłych

Ze środków przekazywanych w ramach Programu udziela się wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom (starszym, chorym i niepełnosprawnym) spełniającym warunki otrzymania pomocy, wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe.

III Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
Celem modułu III jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. W jego ramach przewiduje się doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Środki dotacji celowej przyznane przez Wojewodę Małopolskiego w 2021 roku dla Gminy Gdów przeznaczone są na realizację w ramach Programu modułu I „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu II „Moduł dla osób dorosłych”.

Szczegółowe informacje w sprawie otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie, pod numerem telefonu 12 251-42-38, 12 251-48-32, wew. 221

Wartość dofinansowania : 88 102,00 zł

Przewiń do góry