REFUNDACJA PODATKU VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 oraz 2024

Przypominamy, że nadal można ubiegać się o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek za 2023 lub 2024 rok dostępny na stronie: https://www.gops.gdow.pl/druki-do-pobrania/

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

– fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,

– dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

W przypadku uiszczenia zapłaty przez PayPro/ PayPal/ BLIK należy zwrócić się do sprzedawcy paliw gazowych, o potwierdzenie że faktura/faktury zostały opłacone.

Aby potwierdzenie było prawidłowe prosimy o skierowanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem:  https://ebok.pgnig.pl/kontakt/formularz-kontaktowy zawierającego w treści prośbę o potwierdzenie, iż faktury nr:          zostały opłacone. Prosimy nie wysyłać prośby z aplikacji oraz nie kopiować treści odpowiedzi. Można wydrukować odpowiedź wraz z załącznikiem lub przesłać odpowiedź w oryginale na nasz adres mailowy.

Możliwe jest złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów.

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o dodatek osłonowy, aktualnie za rok 2022.

Ostateczny termin składania wniosków: do 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski o refundację podatku VAT  należy złożyć w Dzile Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie, który mieści się przy ulicy Myślenickiej 2 – Budynek dawnej Szkoły Podstawowej (wejście od strony parkingu za szkołą, dawna stołówka szkoły). Godziny pracy: poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek od 7:30 do 15:30, środa od 7:30 do 15:30, czwartek – dzień wewnętrzny/bez przyjmowania stron, piątek od 7:30 do 14:00.

Przewiń do góry