Zapytanie ofertowe

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gdów

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie, ogłasza z dniem
6 listopada 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 

Świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu gminy Gdów.

 1. Podstawa prawna:
 2. art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 11 ust. 1-4 , art. 13 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571);
 3. art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 48,  art. 48a, art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.)
 4. pełnomocnictwo z dnia 4 stycznia 2021 r. znak OSO-I.0052.1.2021
 5. Adresat konkursu: organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwani w dalszej części ogłoszenia Oferentem.
 6. Forma realizacji usługi: powierzenie.
 7. Cel realizacji zadania: Celem realizacji zadania jest zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Gdów, całodobowego, tymczasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi.
 8. Przedmiot zakres i rodzaj zadania: zadaniem konkursowym jest świadczenie usług schronienia
  dla osób bezdomnych z terenu gminy Gdów w schronisku dla bezdomnych wraz
  z wyżywieniem i zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych wraz z świadczeniem usług opiekuńczych,  w okresie od 1stycznia 2043r. do 31 grudnia 2024 r., dla około 2 osób, liczba osób może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej „Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.”

 • Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania: na okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – wynoszą do kwoty 5.000,00 zł. Wysokość środków może ulec zmianie w przypadku zmiany potrzeb udzielenia schronienia.
 • Opis zadania: Zadaniem jest świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z terenu gminy Gdów, wraz z wyżywieniem i zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych wraz z świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 3 w związku  art. 48  oraz art. 48a ustawy o pomocy społecznej.

Oferent będzie w szczególności zobowiązany do:

 1. Realizacji zadania zgodnie z zawarta umową, obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie oraz standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27.04. 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych oraz schronisk dla osób bezdomnych usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 r. , poz. 896 ).
 2. Prowadzenie rejestru osób korzystających z placówki skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie,
 3. Umożliwienie spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby – karmienie oraz zapewnienie dostępu do pomieszczenia umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju,
 4. Umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży, w miarę potrzeby pomoc
  w myciu, kąpaniu i ubieraniu,
 5. Zapewnienie opieki higienicznej oraz zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub w pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną,
 6. Umożliwienie prania i suszenia odzieży,
 7. Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany
 8. Zapewnienie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych
 9. Zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących
  na podstawie odrębnych przepisów
 10. Zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wzmacnianie aktywności społecznej przez trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, uczestnictwo w grupach wsparcia
 11. Zapewnienie opieki, przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 15 osób przebywających w schronisku
 12. Zapewnienie kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także dostępu do informacji
  o możliwych formach pomocy, a także podstawowych informacji prawych, medycznych
  i mieszkaniowych,  
 13. Zapewnienie podstawowych środków higieny osobistej w ilości umożliwiającej utrzymanie czystości,
 14. Zapewnienie pomocy mieszkańcom placówki w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu poprzez umożliwienie pierwszego kontaktu z lekarzem lub placówkami medycznymi oraz zapewnienie środków opatrunkowych i leków pierwszej potrzeby,
 15. Stałej współpracy z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Gdowie z Zespołu do spraw usług.
 16. Warunki realizacji zadania:
 17. Warunkiem przyjęcia do placówki jest decyzja administracyjna wydana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie,
 18. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie zastrzega zmianę liczby osób skierowanych do placówki w poszczególnych miesiącach. Zamawiający zapłaci
  za skierowaną liczbę osób, które faktycznie będą przebywały w placówce.
 19. Podstawą rozliczenie finansowego będzie przedłożony dokument rozliczeniowy za dany miesiąc kalendarzowy świadczenia usługi wraz z załączonym imiennym zestawieniem obejmującym ilość osób skierowanych do placówki, ilość dni pobytu oraz kwotę należną do zapłaty przez Zamawiającego,
 20. Oferent zobowiązany jest dysponować kadrą zdolną do realizacji zadania objętego konkursem,
 21. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie zastrzega prawo kontroli realizacji zadania osobiście lub przez upoważnionego pracownika,
 22. Oferent wyłoniony w trakcie konkursu zobowiązany będzie do prowadzenie i udostępniania dokumentacji, list obecności, rejestrów i innych dokumentów w zakresie realizacji zadania objętego konkursem,
 23. Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo- księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 24. Oferent będzie realizował zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewni usługi i standard obiektu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 , poz. 896),
 25. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje osób wykonujących zadanie na każde żądanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie,
 26. Oferent zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie o każdej nieobecności skierowanej osoby
  w placówce trwającej dłużej niż 3 dni,
 27. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych),
 28. Koordynacja realizacji zadania publicznego oraz czynności stanowiące merytoryczną część realizacji oferty nie może być zlecona podmiotowi trzeciemu,
 29. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotu konkursu i rozwiązania umowy
  za porozumieniem stron, szczególności w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na treść lub przedmiot umowy w taki sposób, że jej realizacja nie będzie możliwa, a także w przypadku możliwości lub konieczności wdrożenia standardów realizacji zadania.
 30. Warunki składania ofert i zasady przyznawania dotacji:
 31. Oferent może złożyć w konkursie 1 ofertę na realizację zadania określonego w punkcie 5;
 32. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty w jednym egzemplarzu, która jest zgodna
  z wymogami określonymi w załączniki nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 24.10.2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
 33. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób czytelny,
 34. Ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami należy składać w formie podpisanego oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie,
 35. Dokumenty muszą być podpisane na każdej stronie przez osoby do tego upoważnione,
 36. Dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione zgodnie z statutem lub wpisem do akt rejestrowych, określających sposób reprezentacji oferenta i składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
 37. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferentów, pełnomocnictwo powinno być złożone
  w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
 38. Oświadczenie oferenta o spełnieniu przez lokal, w którym realizowane będzie zadanie, odpowiednich warunków przeciwpożarowych i sanitarnych,
 39. Ocena merytoryczna oferty:

Po dokonaniu oceny merytorycznej ofert, komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sporządza protokół z propozycjami wyboru najkorzystniejszej oferty; wyboru najkorzystniejszej ofert dokonuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie.

Na każdym etapie postępowania konkursowego Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie ma możliwość wezwanie oferenta do złożenia wyjaśnień.

Ocena merytoryczna ofert:

Nazwa kryteriumLiczba punktów
Wartość merytoryczna oferty: 
Możliwość realizacji zadania przez oferenta 0-5 pkt.
Spójność celu realizacji zadania  określonego w ogłoszeniu z ofertą 0-10 pkt.
Uwzględnienie zadeklarowanej przez oferenta jakości wykonania zadania przy uwzględnieniu aktualnie posiadanych zasobów rzeczowych, kadrowych i doświadczenia0-10 pkt.
Koszt realizacji zadania0-60 pkt.
Dotychczasowe doświadczenie oferent w zakresie działalności pożytku publicznego lub o podobnym charakterze.     0-15 pkt.
  Razem:0-100 pkt.  

Oferty, które w pozycji 1-4 otrzymają 0 punktów zostaną odrzucone.

 1. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem doręczyciela w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie, ul. Myślenicka 145, 32‑420 Gdów, lub przesłać na adres GOPS w Gdowie, ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów, (decyduje data wpływu), w terminie do: 28.11.2023 r. do godziny 9:00.

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, opisanej: Konkurs- świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Gdów.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie, ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów w Zespole do spraw usług lub pod numerem telefonu 12 251 42 38 wew. 3

 1. Termin i tryb rozpoznawania ofert:
 2. Opiniowanie będą tylko oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, na obowiązujących drukach zgodnie ze wzorem określonym w załączniki nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego  Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 24.10.2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), kompletnie i prawidłowo wypełnionym.
 3. Wyboru oferty dokonuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie,
  po zapoznaniu się z opinią komisji przetargowej.
 4. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie zastrzega sobie prawo
  do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert,
 5. Konkurs zostanie unieważniony, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów określonych w ogłoszeniu,
 6. Informację o unieważnieniu konkursu podaje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie.
 7. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 8. Od decyzji Dyrektora co do wyboru oferty nie stosuje się trybu odwołania.
 9. Każdy z podmiotów biorących udział w konkursie w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 10. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentowi.
 11. Zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zadanie publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim:
 • Świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu gminy Gdów– 25840.00zł środki własne – rok 2023.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdowie
mgr Małgorzata Cebula- Jamka

Przewiń do góry